współpraca

Akcelaracja

Akceleracja, czyli proces przygotowujący do inwestycji, składa się z trzech etapów. Są to: weryfikacja, strategia rozwoju i przygotowanie wyjścia. W ramach każdego z nich poddawane ocenie są wybrane elementy projektu. Czas, który należy poświęcić na akcelerację zależy od stopnia opracowania przedsięwzięcia przez pomysłodawców. Zwykle trwa od sześciu do dwunastu tygodni.

Niezbędny jest udział zespołu realizującego projekt w akceleracji, ponieważ w ten sposób zbierane są informacje, które będą wykorzystywane na dalszych etapach współpracy, już po podpisaniu umowy inwestycyjnej.

1. Weryfikacja

To czas przeznaczony na wykrycie potencjalnych barier uniemożliwiających współpracę. Analizowane są trzy obszary:

1/ aspekty prawne, formalne i finansowe, czyli wszelkie nieprawidłowości, które stoją na przeszkodzie podjęcia współpracy,

2/ ochrona własności intelektualnej, czyli regulacje dotyczące praw pomysłodawcy do projektu;

3/ kompetencje zespołu, które oceniane są w czasie warsztatów ze specjalistą od human resources (HR); zebrane podczas tego spotkania informacje pozwolą ustalić, czy zespół realizujący projekt jest kompletny.

Jeśli każdy z tych obszarów zostanie pomyślnie zweryfikowany, możliwe jest przystąpienie do dalszych prac w ramach akceleracji.

2. Strategia rozwoju

Na tym etapie planowane są działania, które będą realizowane po podpisaniu umowy inwestycyjnej. Podzielone zostały na trzy obszary:

1/ analiza rynku i konkurencji, dopracowanie Lean Canvas, czyli przyjrzenie się temu, czego oczekuje klient i co zrobić, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania,

2/ określenie cech produktu i technologii, wyznaczenie zadań w ramach prac badawczo-rozwojowych, których wypunktowanie umożliwi zaplanowanie działań związanych z opracowaniem docelowego produktu,

3/ wskazanie celów, doskonalenie strategii i planu operacyjnego, których
realizacja pozwoli na harmonijny rozwój firmy.

To również czas przeznaczony na prace warsztatowe, w ramach których dopracowywany jest szczegółowy harmonogram realizacji prac badawczo rozwojowych.

3. Przygotowanie wyjścia

Jeszcze przed podpisaniem umowy inwestycyjnej, planowane są działania, które realizowane będą pod koniec wspólnej pracy nad projektem. Są to:

1/ opracowanie strategii finansowania i wyjścia oraz analiza opłacalności, czyli zaplanowanie, na jakim etapie i w jaki sposób zostaną pozyskane kolejne rundy finansowania niezbędne do dalszego rozwoju projektu oraz wyliczenie dochodów, jakie osiągną obie strony realizujące projekt,

2/ przygotowanie prezentacji inwestycyjnej, czyli zebranie w formie graficznej najistotniejszych informacji o projekcie.